• 10178
  نفر ساعت آموزش

 • 1281
  مهارت آموز

 • 14
  عضو هیئت علمی

 • 35
  دوره آموزشی

 • 14
  محصول آموزشی

 • 1

برایند تمام تلاش های اساتید و پرسنل مرکز مهارت اوج در دوره های آموزشی ما متبلور می شود. در این بخش با دوره های مرکز مهارت اوج آشنا شوید: