• Simple Item 3

 • 1

خدمات مرکز مهارت اوج

 • نیاز سنجی آموزشی

 • طراحی دوره های اختصاصی

 • کارگاه های آموزشی

 • سمینارهای آموزشی

 • دوره های آنلاین

 • تورهای آموزشی

 • 1

GC3

دوره های برگزار شده

 • هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • چهاردهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • پنجمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری
 • کارگاه مهارت های ارتباط موثر 1
 • همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی
 • اولین کارگاه ارائه حرفه ای
 • اولین دوره جامع نخبگان سخنرانی
 • دوازهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • چهارمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری
 • یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • دهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • پنجمین کارگاه نقشه راه سخنرانی
 • چهارمین کارگاه نقشه راه سخنرانی
 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 9
 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 8
 • کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 2 - باشگاه مهارت اوج
 • ششمین کارگاه مبانی فن بیان باشگاه مهارت اوج
 • هفتمین دوره فن بیان و سخنوری اوج
 • ششمین دوره فن بیان وسخنوری اوج
 • کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری کلینیک زیباییی آمون
 • پنجمین کارگاه مبانی فن بیان
 • اولین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان
 • پنجمین دوره فن بیان و سخنوری
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44