• 10178
  نفر ساعت آموزش

 • 1281
  مهارت آموز

 • 14
  عضو هیئت علمی

 • 35
  دوره آموزشی

 • 14
  محصول آموزشی

 • 1

بسیار خوشحال و خرسندیم که افتخار میزبانی شما را در دوره های مختلف مرکز مهارت اوج داشته ایم.

برخی از دوره های برگزار شده ما را در زیر مشاهده کنید:

 • پیشفرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
 • بیست و دومین دوره فن بیان

  بیست و دومین دوره فن بیان

 • سومین کارگاه ارائه تجاری

  سومین کارگاه ارائه تجاری

 • بیست ویکمین دوره فن بیان

  بیست ویکمین دوره فن بیان

 • بیستمین دوره فن بیان

  بیستمین دوره فن بیان

 • هفتمین کارگاه مهارت های ارتباط بامشتری

  هفتمین کارگاه مهارت های ارتباط بامشتری

 • نوزدهمین دوره فن بیان

  نوزدهمین دوره فن بیان

 • اولین دوره سخنرانی حرفه ای

  اولین دوره سخنرانی حرفه ای

 • ششمین کارگاه مهارت های ارتباط بامشتری

  ششمین کارگاه مهارت های ارتباط بامشتری

 • نهمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  نهمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • همایش مهارت های ارتباط با مشتری

  همایش مهارت های ارتباط با مشتری

 • هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • چهاردهمین دوره فن بیان و سخنوری

  چهاردهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پنجمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

  پنجمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • کارگاه مهارت های ارتباط موثر 1

  اولین کارگاه مهارت های ارتباط موثر

 • همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی

  همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی

 • اولین کارگاه ارائه حرفه ای

  اولین کارگاه ارائه تجاری

 • سیزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  سیزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • اولین دوره جامع نخبگان سخنرانی

  اولین دوره جامع نخبگان سخنرانی

 • دوازهمین دوره فن بیان و سخنوری

  دوازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • چهارمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

  چهارمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • پنجمین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

  پنجمین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • دهمین دوره فن بیان و سخنوری

  دهمین دوره فن بیان و سخنوری

 •  ششمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  ششمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • پنجمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  پنجمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • چهارمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  چهارمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • سومین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  سومین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • سومین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

  سومین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • دومین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  دومین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 9

  نهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 8

  هشتمین دوره فن بیان و سخنوری

 • دومین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

  دومین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • اولین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  اولین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • سومین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

  سومین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 2 - باشگاه مهارت اوج

  دومین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • ششمین کارگاه مبانی فن بیان باشگاه مهارت اوج

  ششمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • هفتمین دوره فن بیان و سخنوری اوج

  هفتمین دوره فن بیان و سخنوری

 • ششمین دوره فن بیان وسخنوری اوج

  ششمین دوره فن بیان و سخنوری

 • کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری کلینیک زیباییی آمون

  اولین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • پنجمین کارگاه مبانی فن بیان

  پنجمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • اولین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

  اولین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • پنجمین دوره فن بیان و سخنوری

  پنجمین دوره فن بیان و سخنوری

 • چهارمین دوره فن بیان و سخنوری

  چهارمین دوره فن بیان و سخنوری

 • چهارمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  چهارمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • سومین دوره فن بیان و سخنوری

  سومین دوره فن بیان و سخنوری

 • دومین دوره فن بیان و سخنوری

  دومین دوره فن بیان و سخنوری

 • سومین کارگاه نقشه راه فن بیان

  سومین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • اولین سمینار تکنیک های ارائه دانشجویی

  اولین سمینار تکنیک های ارائه دانشجویی

 • اولین دوره فن بیان و سخنوری

  اولین دوره فن بیان و سخنوری

 • دومین کارگاه نقشه راه فن بیان

  دومین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • اولین کارگاه نقشه راه فن بیان

  اولین کارگاه نقشه راه فن بیان