بسیار خوشحال و خرسندیم که افتخار میزبانی شما را در دوره های مختلف مرکز مهارت اوج داشته ایم.

برخی از دوره های برگزار شده ما را در زیر مشاهده کنید:

 • پیشفرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
 • پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پنجمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

  پنجمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • کارگاه مهارت های ارتباط موثر 1

  اولین کارگاه مهارت های ارتباط موثر

 • اولین دوره جامع نخبگان سخنرانی

  اولین دوره جامع نخبگان سخنرانی

 • اولین کارگاه ارائه حرفه ای

  اولین کارگاه ارائه حرفه ای

 • چهارمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

  چهارمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی

  همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی

 • سیزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  سیزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • دوازهمین دوره فن بیان و سخنوری

  دوازهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • دهمین دوره فن بیان و سخنوری

  دهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پنجمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  پنجمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • چهارمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  چهارمین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • پنجمین دوره فن بیان و سخنوری

  پنجمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پنجمین کارگاه مبانی فن بیان

  پنجمین کارگاه مبانی فن بیان

 • ششمین دوره فن بیان وسخنوری اوج

  ششمین دوره فن بیان و سخنوری

 • هفتمین دوره فن بیان و سخنوری اوج

  هفتمین دوره فن بیان و سخنوری

 • ششمین کارگاه مبانی فن بیان باشگاه مهارت اوج

  ششمین کارگاه مبانی فن بیان

 • کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 2 - باشگاه مهارت اوج

  دومین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • اولین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

  اولین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 8

  هشتمین دوره فن بیان و سخنوری

 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 9

  نهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • سومین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

  سومین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان

 • کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری کلینیک زیباییی آمون

  اولین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری

 • اولین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  اولین کارگاه نقشه راه سخنرانی

 • دومین کارگاه نقشه راه سخنرانی

  دومین کارگاه نقشه راه سخنرانی

موارد بیشتر برای نمایش همه شیفت را نگهدارید همه موارد