اهداف و ضرورت های دوره:

زمان ارزشمندترین سرمایة افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها  است. تنها سرمایه غیر قابل تأمین و بازیافت، زمان است زمان منبع منحصربه فردی است که جایگرین ندارد و افراد و سازمانها بطور یکسان آن را در اختیار دارند و طیف های مختلف صرفاً در نحوة استفاده از زمان با هم تفاوت دارند. از این رو در دنیای پیچیده و متلاطم امروزی، مدیریت زمان و استفاده بهینه از زمان از ضروریات پیشرفت در کار راهه شغلی است. در همین راستا استفادة مفید از زمان به معنای توسعه زمان در دسترس است و دستیابی موفقیت آمیز به اهداف را به دنبال دارد. به تعبیر دیگر مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خویشتن است که به شناخت صحیح و به موقع عواملی که  باعث اتلاف وقت ما می شوند. وابستگی دارد، انتظار می‌رود کارگاه آموزشی مدیریت زمان بتواند به اولویت بندی فعالیتهای مدیران و کارکنان سازمان ها کمک کند.

 

 سر فصل های دوره:

  • تجزیه و تحلیل زمان، ارزش گذاری و کاربرد آن در سازمان.
  • تعیین اهداف، اولویتها و راههای ارزیابی الگوی کار.
  • انجام تغییرات در رفتارهای سازمانی در راستای کاهش اتلاف زمان.
  • اداره کردن وقت زیردستان و بالا دستان با استفاده از ابزارهای سازمانی و ارتباطی نظیر تفویض اختیار، برنامه ریزی اوقات و اداره جلسات
  • بکارگیری فناوری جهت افزایش بهره وری از زمان.

  

مخاطبان دوره:

  • مدیران ارشد و میانی
  • کارکنان و مدیران رده سرپرستی

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت زمان این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

  • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی
  • یک دوره 17 ساعته برای کارکنان و مدیران رده سرپرسیت