اهداف و ضرورت های دوره:

توانایی اداره و کنترل پدیده تعارض در سازمانها از مهم ترین مهارتهای مدیریت است. تعارض یک حقیقت اجتناب ناپذیر در زندگی سازمانی است. برنز معتقد است که تعارض بالقوه بر روابط میان انسانها در سازمان حاکم است. این نیروی بالقوه، نیرویی است برای سلامتی، رشد و پیشرفت سازمان و یا مانعی بزرگ در مقابل رشد و پیشرفت.

 

سر فصل های دوره:

 • تعریف تعارض، ضرورت و اهمیت آن.
 • بیان انواع تعارض و ارائه رویکردهای متفاوت به تعارض.
 • ارائه نظریات موجود در ادبیات مدیریت تعارض.
 • بررسی نظریات کوانتومی جدید در حل تعارض.
 • تعیین سبک مدیریت تعارض هر یک از مدیران.
 • بیان فنون کاربردی تحول سازمان در جهت حل تعارض.
 • استفاده از مطالعات موردی برای ایجاد پیوند میان تئوری و کاربرد(تفسیر کاربردی نظریات).
 • استفاده از نظرات و تجربیات مدیران برای تبیین و حل موقعیت های تعارض با استفاده از تجربیات آنها و کمک به آنها در جهت حل بهینه مقوله تعارض و نحوه استفاده صحیح از نظریات تعارض.

 

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی و عملیاتی (سرپرستی)
 • سایر کارکنان سازمان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی
 • یک دوره 71 ساعته برای کارکنان و کارشناسان

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1501

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مدیریت منابع انسانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

مدرس دوره

 • 1