104

سوابق تحصیلی:

 • دكتري مديريت بازرگاني | گرایش استراتژيک - بازاریابی | دانشگاه شهيد بهشتي
 •  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني |گرایش بازاريابي | دانشگاه شهيد بهشتي
 •  كارشناسي آمار كاربردي |  دانشگاه اصفهان

زمینه های فعالیت:

 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی
 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
 • تحقیقات بازار
 • سنجش رضایت مشتریان
 • راه اندازی بخش فروش شرکتها
 • ارائه سیستم جهت جذب نمایندگی و سیستم توزیع مویرگی
 • روش تحقیق
 • نگارش مقالات علمی
 • داوری مقالات علمی
 • شیوه تحلیل آماری داده ها با استفاده از SPSS
 • زبان تخصصی مدیریت

 سوابق آموزشی:

 • مدیریت تعارض و تیم سازی در سازمانها نهاد ریاست جمهوری-دانشگاه علامه - 2 دوره دو روزه - زمستان 99
 • تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی مخصوص بیمه - مرکز آموزشهای آزاد مدیریت دانشگاه پیام نور - 3دوره 2 روزه 98 و 99
 • مدیریت استرس در سازمانها - ویژه مدیران - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه
 • صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - پنج روزه - پاییز 98
 • فنون مذاکره ویژه مدیران ستادی - سینا کاشی - دو روزه - پاییز 98
 • الگوهای رفتاری و مهارتهای ارتباط با همکاران و ارباب رجوع - سینا کاشی - دو روزه - زمستان 98
 • کاربرد مهارتهای بازاریابی در صنعت بیمه - مرکز آموزشهای آزاد مدیریت دانشگاه پیام نور - 4 دوره یک روزه - سال 98
 • فنون اداره جلسات - سینا کاشی - دو روزه - زمستان 98
 • فنون انگیزش کارکنان - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - 20ساعت 10دوره2 ساعته - پاییز و زمستان 98
 • شیوه های نگارش اداری و مکاتبات سازمانی - سینا کاشی - یک روزه - زمستان 98
 • مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد - سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی - سه روزه - پاییز 97
 • مهارتهای فروش و بازاریابی - کلینیک تخصصی زیبایی آمون - یک روزه - تابستان 97
 • مدیریت تضاد در سازمان (کاربرد مدیریت تعارض) مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - پنج روزه - تابستان 97
 • مدیریت ارتباط با مشتریان CRM - شرکت ملی نفت ایران - دو روزه - بهار 97
 • مدیریت جامع انگیزش کارکنان - شرکت ملی نفت ایران - یک روزه - بهار97
 • مهارتهای مدیریت تعارض ویژه مدیران و سرپرستان - دانشگاه پیام نور - یک روزه - بهار 97
 • مهارتهای رفتار سازمانی برای مدیران و سرپرستان شرکت دارویی رهاورد تامین - شهرصنعتی کاوه - دو روزه - بهار 97
 • مهارتهای فروش بیمه - بیمه دانا شعبه ساوه - یک روزه - بهار 97
 • شیوه های انجام تحقیقات بازاریابی - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - سه دوره سه روزه - پاییز و زمستان 96
 • فنون کاربردی مدیریت تعارض در سازمانها - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - پنج روزه - زمستان 96
 • ایجاد و حفظ انگیزش در خود و دیگران مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - پنج روزه - زمستان96
 • مهارتهای سرپرستی و مدیریت - مرکز آموزشهای مدیریت-مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - دو دوره دو روزه - زمستان 96 و بهار 97
 • مهارتهای کارافرینی و کارآفرینی سازمانی - کارکنان دانشگاه پیام نور - یک روزه - 1397
 • شیوه های تفکر در مدیریت:تفکر سیستمی و استراتژیک - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - 5روزه20ساعته - بهار 96
 • روش تحقیق در مدیریت منابع انسانی - شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران - چهار روزه - پاییز95
 • شیوه نگارش پایان نامه و روش تحقیق - دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای پیام نور و آزاد ساوه، اراک و تهران یک روزه - بهار91، پاییز92، بهار 93، پاییز94 و 95
 • شیوه انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال و پایان نامه - دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای پیام نور و آزاد ساوه، اراک و تهران - یک روزه - بهار91، پاییز92، بهار 93، پاییز94 و 95
 • تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک - کارکنان دانشگاه پیام نور استان مرکزی - یک روزه - پاییز 95
 • مدیریت سیستمی و تفکر سیستمی در سازمان - شرکت ملی نفت ایران - یک روزه - پاییز 95
 • آشنایی با شیوه های تحلیل آماری با نرم افزار SPSS - شرکت صادرات گاز ایران - سه روزه - شهریور و پاییز95
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت و سازمانها - مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور- دوره آزاد دو روزه - تابستان 95
 • شیوه تدوین برنامه بازاریابی - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه-شهر صنعتی کاوه - شش دوره - یک روزه 91 و 92
 • مدیریت تعارض در سازمانها - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه-شهر صنعتی کاوه - سه روزه - 94
 • شیوه های مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع - شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران - یک دوره 2 روزه - تابستان 94
 • شیوه انجام تحقیق درحوزه ستادی و نرم افزارآماریSPSS - شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران - یک دوره 3 روزه - بهار 94
 • سمینار مدیریت استراتژیک فرهنگ و تاثیر آن در شکل دهی تمدن - مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی - نیم روزه - آبان 98
 • آموزش شیوه نگارش مقالات ISI مخصوص اعضای هیات علمی پیام نور - استان مرکزی - یک روزه – آذر 91
 • آموزش شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی مخصوص اعضای هیات علمی پیام نور - استان مرکزی - یک روزه – آبان 91
 • کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت - مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور- مخصوص شرکتهای شهرصنعتی ساوه -شهر صنعتی کاوه - سه روزه - 1395
 • تدوین برنامه استراتژیک با رویکردکارت امتیازی متوازن - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - چهار دوره یک روزه - 91
 • شیوه تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد سناریو و BSC - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه - چهار دوره یک روزه – 94 و 95
 • سیستم پشتیبان تصمیم وسیستم اطلاعات مدیریت مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور - مخصوص کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی - یک روزه - 1394
 • برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های تدوین پژوهشهای کاربردی در سازمان فنی و حرفه ای - سازمانهای فنی و حرفه ای استان مرکزی - چهار روزه - پاییز 91
 • برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های جستجوی اینترنتی پیشرفته در تحقیقات در سازمان فنی و حرفه ای - سازمانهای فنی و حرفه ای استان مرکزی - چهار روزه - پاییز 91
 • آموزش نحوه نگارش مقالات علمی پژوهشی به زبان انگلیسی ISI و روش تحقیق و مقالات علمی پژوهشی - دانشگاه های فنی و حرفه ای استانهای تهران، البرز، سمنان، فارس، مرکزی، قم، یاسوج - دوره های یک روزه - 90 و 91
 • بازاریابی دارویی و تجهیزات پزشکی برای فروشندگان دارو و تجهیزات -Med.Rep. & Pharma. Rep موسسه آموزشی راداندیشان و شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آگاهان - دوره های یک روزه - 90 و 91
 • شیوه نگارش پایان نامه - دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ساوه - چهاردوره یک روزه - 1391 و 92
 • تحقیقات بازاریابی در سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی مرکز تحقیقات مخابرات، شرکتهای لبنیات، بانکهای ملت و
 • تجارت و صادرات، شهرهای صنعتی کاوه و اصفهان و پتروشیمی - 14دوره 32ساعته و سمینار یک روزه - 90 تا 92
 • مهارتهای فروش و بازاریابی- مقدماتی و تخصصی شرکتها و سازمانهای مختلف: شرکتهای لبنیات، بانکهای ملت و تجارت، شهرهای صنعتی ساوه و اصفهان و پتروشیمی - 12دوره 32ساعته و سمیناریک روزه - 90 تا 92
 • آموزش نرم افزار آماری SPSSمقدماتی و پیشرفته - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC - دو روزه (10دوره) - 1390تا92
 • سلسله دوره های آموزشی شیوه نگارش پایان نامه - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC - یک روزه(2دوره) - 1390 و 1391
 • سلسله دوره های آموزشی نحوه نگارش مقالات ISI - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC - یک روزه(6دوره) - 1390 و 1391
 • دوره های آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی پژوهشی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANDOC – یک روزه(7دوره) - 1390 و 1391
 • شیوه های نگارش مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی کارشناسان تحقیقات کانون پرورش فکری - وزارت آموزش و پرورش - دو روزه - 1391
 • روش تحقیق - مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه پیام نور تهران و ساوه - چهاردوره یک روزه - 1389 و 1390
 • تحقیقات بازاریابی در محیط های رقابتی - دانشگاه های تهران، ساوه و شرکتهای تجاری وتولیدی - شش دوره یک روزه - 1389و90و91
 • دوره های آموزشی نرم افزار آماری SPSS - دانشگاه پیام نور - پنج ترم - 1389و90و91
 • سلسله دوره های آموزشی نرم افزار آماری SPSS - موسسه آموزشی راداندیشان - شش ماه – 1390 و 1389
 • سلسله دوره های آموزشی شیوه نگارش پایان نامه - مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری موسسه آموزشی راداندیشان - شش ماه – 1390 و 1389
 • سمینارهای متعدد فروش و بازاریابی و مدیریت و استراتژی - آموزشگاههای رسمی در تهران و اصفهان - یک روزه و هفتگی - از80تاکنون
 • سلسله دوره های دروس تخصصی رشته های مدیریت - دانشگاههای پیام نور و دانشگاههای آزاد تهران - پودمانی و میان مدت - 89 تا 90
 • راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟ - شهرداری تهران - سمینار یک روزه - 1389
 • رويكردهاي نوين نظارت براي خلق ارزش در شركت هاي هلدينگ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان - سمینار یک روزه - 1389
 • راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟ - شرکت رویا طرح داخلی - سمینار یک روزه - 1388
 • راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟ - شرکت رستاک - سمینار یک روزه - 1389
 • رويكردهاي نوين نظارت براي شركت هاي هلدينگ - شرکت رستاک - سمینار یک روزه - 1389
 • برنامه ریزی استراتژیک شهرداری ها - جهاد دانشگاهی - شهرداران استان تهران - سمینار یک روزه – 1388 و 1389
 • برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی - شهرداری منطقه دو - سمینار یک روزه - 1389
 • بازاريابي الكترونيكي و تجارت الكترونيك - دانشكده علوم اداري شهيد بهشتي - يك سال – 1379 و 1380
 • كاربرد نرم افزار SASدر تجزيه و تحليل هاي آماري - دانشكده علوم دانشگاه اصفهان - يك ترم - 1376
 • تدريس روشهاي آماري و نرم افزار SPSS - دوره كارشناسي ارشد رشته GIS - دانشگاه شهيد بهشتي - يك ترم - 1380
 • تدريس نرم افزار آماري SPSS - دوره دكتري و كارشناسي ارشد مدیریت شهيد بهشتي - يك سال – 1379 و 80
 • تدريس نرم افزار آماري SPSS - دانشگاه علوم اقتصادی و بانکداری - يك ترم – 87 و 88
 • ارائه مجموعه کارگاههای آموزشی مدیریت و استراتژی - جهاد کشاورزی – نوپژوهان - یک سال - 87
 • ارائه مجموعه کارگاههای آموزشی مدیریت و استراتژی - جهاد کشاورزی – نوپژوهان - دو سال - 87 تا 88
 • تدریس دروس دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه شهید بهشتی - هشت نیم سال - 82-88

فعالیت های پژوهشی و سوابق اجرایی:

 • آسیب شناسی سازمانی و طراحی مجدد ساختار | مشاور | شرکت نرم افزاری یاقوت رایانه | 98 و 99

 • بررسی ساختار سازمانی و تطبیق شغل با شاغل | مشاور | مهندسی عمرانی یاقوت | 98 و 99و 1400

 • تدوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بیمه سرمد | مشاور بیمه سرمد - مهندسی نرم افزار شقایق | 1393

 • شناسايي عوامل موثر برتجاري سازي پژوهش هاي علوم رفتاري | مجری | دانشگاه پیام نور | 1392

 • بررسی چگونگی واگذاری 20 درصد از خدمات رفاهی دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی سازی آن | مدیر اجرایی طرح | وزارت علوم - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی| 1391 - 1392

 • تدوین استراتژی بازاریابی و مدیریت منابع انسانی حوزه IT | مشاور | شرکت آریانوس - مهندس حجت مدیریان | 1391 تا 1393

 • تدوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بانک ملت | مجری | مهندسی نرم افزار شقایق | 1391

 • تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی اروند | مشاور | پتروشیمی اروند | 1391

 • تدوین استراتژی و اجرای سناریوی ادغام دو شرکت و بازطراحی ساختار و تدوین سیستم جامع ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران | مشاور | شرکت های آتور و آرشیا - صنعت نسوز | 1391

 • تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هولدینگ قند بنیاد | مشاور | سرمایه گذاری پانیدپارس – بنیاد | 90

 • راهنمایی و هدایت مهندسان فروش محصولات صنعتی به کارخانجات | مشاور | فکور صنعت مغناطیس | از 81 تا 86

 • کانون ارزیابی مدیران ارشد و میانیAssessment Center | همکار | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا | 88

 • سنجش رضایت مشتریان CSM به صورت دوره ای سالیانه | مشاور | گروه سایپا | 83 تا 89

 • راهنمایی و مشاوره بیش از ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا | راهنما و مشاور | دانشگاه پیام نور و شهید بهشتی و علامه | از83 تاکنون

 • جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها | رئیس هیئت مدیره | شرکت ارگ راد گهر | 90-87

 • تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی جم | مشاور | دلتا پردازش پویا | 1388 و 1389

 • سنجش رضایت مشتریان داخلی سازمان | مجری | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا | 1389

 • تدوین برنامه استراتژیک فرهنگی جهاد دانشگاهی | مشاور | جهاد دانشگاهی | 1384 و 1389

 • تدوین بر نامه استراتژیک معادن کشور | همکار | وزارت صنایع و معادن- (دانشگاه تربیت مدرس) | 1388

 • جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها | مشاور | شرکت رویا طرح داخلی | از 83 تا کنون

 • ساختاردهی و جذب و راه اندازی بخش بازاریابی و فروش | مشاور | کاشی الماس کویر رفسنجان | 83 تا 85

 • بررسی جامع بازار و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی | مشاور | کاشی آپادانا سرام ـ اطلاعات فردا | 84 تا 85

 • تدوین برنامه بازاریابی و استراتژی ورود به بازار خودروی مگان | مشاور پارس خودرو | موسسه اطلاعات فردا | 1384

 • تدوین برنامه بازاریابی و استراتژی ورود به بازار خودروی ریو | مشاور | سایپا- موسسه اطلاعات فردا | 1383

 • تدوین استراتژی coopetition شرکتهای سایپا و پارس خودرو | همکار طرح | سایپا و نوپژوهان | 1386

 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی ایز ایران | مشاور | ایزایران- موسسه اطلاعات فردا | 84

 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی گروه شویندگان و روغن خوراکی سازمان اتکا | مشاور | سازمان اتکا | 83 و 84

 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی شرکت سایپا | مشاور | سایپا-اطلاعات فردا | 83

 • نیازسنجی و طراحی سایت اطلاع رسانی صادرات ایران | مشاور بازاریابی | وزارت بازرگانی-نیمه هادی عماد | 82 و 83

 • ارزيابي اثر بخشي تبليغات رسانه ها | مشاور | شبکه 2 سیما-موسسه اطلاعات فردا | بهار 82

 • بررسي بازار كره اطلس طلايی | مشاور | موسسه اطلاعات فردا | سال 82

 • مشاور تحقيقاتي در ارائه خدمات مديريت و طراحي سيستم | مشاور | موسسه خدمات مديريت و حسابرسی پردازش | از بهمن 78 به مدت 2 سال

 • مشاور تحقيقات بازار | مشاور | موسسه اطلاعات فردا | از81 تا 85

 • مدير بازاريابي | مدير | شركت مهندسي زرنشان | 80 تا 81

 • بررسي رفتار مصرف كننده در بازار گوشي هاي تلفن همراه | مجري | دانشگاه شهيد بهشتي | سال 81

 • بررسي رفتار مشتريان بالقوه و بالفعل بازار تلويزيون | همكار طرح | شركت اشاره | سال 80

 • بررسي بازار مايكروويو در ايران شركت پارس الكتريك | همكار طرح | موسسه اطلاعات فردا | سال 82

 • تدوین برنامه استراتژیک و تاکتیکهای عملیاتی سازی آن و نظارت | مجری | شرکت رویا طرح داخلی | 84-88

 • تدوین برنامه استراتژیک محصولات کلرو سود و اسیدکلریدریک | همکار | شرکت نیرو کلر | 88

 • بررسی بازار قطعات خودرو(قفل خودرو) در بازار پس از فروش کشور و تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک | مجری | شرکت فراکلون-گروه عظام | 87 و 88

 • طرح حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خدمات بازاريابي | مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | 87

 • نیاز سنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور | مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | 88

 • تدوین استراتژی ورود به بازار افریقا | مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | 88 و 89

 • تدوین منشور مشتری مداری و بازارمحوری بانک تجارت | مجری | بانک تجارت | 87

 • تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی تجهیزات پزشکی | مجری | گروه تجهیزات پزشکی ورید | 86-88

 • بررسی رفتار خریداران واحدهای تجاری و تدوین برنامه بازاریابی فروش واحدهای تجاری مجتمع تجاری ارگ تجریش | مجری | شرکت صبا میهن | 1389

مقالات و کتاب ها

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ از منظر خبرگان صنعت خرده فروشی | تحقیقات بازاریابی نوین | بهار1400

 • مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) | مطالعات رفتار مصرف کننده | 1400

 • بررسی عوامل ارتقای مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر | چشم انداز حسابداری و مدیریت | پذیرش اردیبهشت1400

 • بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی | علمی پژوهشی مهندسی | هوانوردی        پاییز95

 • ارزیابی نقش خود کارآیی و تعاملات اجتماعی در قصد و رفتار خرید سبز آموزش محیط زیست و توسعه پایدار | علمی پژوهشی | 98

 • موانع و راهکارهای کاربست(تجاری سازی) یافته های تحقیقات علوم انسانی | فصلنامه مطالعات میان رشته ای | شماره2بهار91

 • راهکارهای داوری مقالات علمی پژوهشی در ایران و کنترل استراتژیک نشریات علمی کشور | ماهنامه کلیات کتاب ماه-ایران داک | 1391

 • داوری تعداد بسیاری از مقالات در مجلات علمی پژوهشی داخلی و سمینارها | همایشهای ملی و بین المللی | 1388 تا کنون

 • تاثیر آمیزه ای از فناوریهای نوین ارتباطات سیار و چندرسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان | علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی | 1391

 • تالیف کتاب: بخش بندی بازار | انتشارات مبلغان | چاپ اول1383

 • ترجمه کتاب: بیش از رقبایتان بفروشید | انتشارات مبلغان | چاپ چهارم 1392

 • تالیف کتاب: حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خدمات بازاریابی | شرکت چاپ و نشر بازرگانی | 1389

 • ترجمه کتاب: 60 داسنان موفقیت آمیز برای رسیدن به جایگاه ویژه در بازاریابی | شرکت چاپ و نشر بازرگانی | 1390

 • ترجمه کتاب: 25 عادت فروشندگان موفق | انتشارات مبلغان | چاپ اول 1389

 • بررسي تاثير اعتماد به سازمانهاي دولتي بر سطح رضايتمندي شهروندان:مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي استان كرمانشاه | فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی | زمستان88

 • شناسایی تاثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان | مطالعات مدیریت راهبردی | زمستان 89

 • همخوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان | چشم انداز مدیریت بازرگانی | 1388

 • اصلاح فرایندهای اداری و سطح رضایت مراجعین سازمانهای دولتی | همایش بین المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی | 1389

  A Study of Positioning Walls & Floors Covering Products, Comparing Two Major Brands Based on Customers’ Perception | Building and Environment(Impact Factor:1.85) | 2011 

  Strategic Positioning Mapping of Indoors Products, Compared to Strong Brands | World Academy of Science, Engineering and Technology | 2021 vol 69 

  A fuzzy clustering method with and without supervisor for customers' satisfaction measurement | Global Journal of Science, Engineering and Technolog | (ISSN : 2322-2441)           2013 

  Teaching English to Iranian Foreign National Police via Mobile | Iranian Journal of Science and Technology | 2013 

  Recognizing the Effective Factors on Selecting the Adsl Services Provided By the Telecommunication Company | Advances in Environmental Biology | 2014

  Organizational Intelligence effect on entrepreneurship improvement (A case study research) | Technical Journal of Engineering and Applied Sciences | 2013 

  Studying the Effective Factors on Failure of Sepehr Benefit Plan of Bank Saderat (Case Study: Bank Saderat in Isfahan Province) | Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business | 2014

  Relationship between Carpet-Sellers Behavior with Customer

  Satisfaction (Case Study: Carpet Shops in Markazi Province, Iran) | International Journal of Scientific Engineering and Technology Research | 2014 

  Studying the Effective Factors on Employees' Premature Retirement in Bank Saderat in Isfahan Province | Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business | 2014 

  Relationship between Salespeople’s Interactive Behavior towards Customers and Customer Loyalty | International Journal of Economy, Management and Social Sciences | 2015