yalda banner2

  • مهارت یعنی دانایی و توانایی، پس "جامعه با مهارت" یعنی جامعه ای دانا و توانا؛ من در مرکز مهارت اوج، در کنار دوستانم، به امید رسیدن به چنین جامعه ای که آرزوی همه ماست، فعالیت می کنم.

  • 1