GRS slider

اهداف و ضرورت های دوره:

جهت گیری کلی سازمان و واحدهای آن از کلیدی ترین تصمیمات مدیران بوده و اثر راهبردی دارد. مدیریت راهبردی و کنترل راهبردی ابزار مناسبی برای تعیین جهت و سمت و سوی سازمان است. مدیریت راهبردی با هدف آسیب شناسی درونی و تحلیل چالشها و فرقها درصدد تعیین مسیر بهینه سازمان است.

 سر فصل های دوره:

 •  آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه مدیریت راهبردی.
 • آشنایی با تدوین مقاصد استراتژیک (چشم انداز، رسالت و اهداف).
 • آشنایی با فنون تحصیل درون سازمان.
 • شناخت فنون تحلیل درون سازمان.
 • تدوین و انتخاب راهبردهای سطوح (شرکت، واحد تجاری و کارکردی).
 • آشنایی با الزامات اجرائی راهبردها.
 • شناخت مکانیزم های کنترل و بازخورد راهبردها.

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی
 • کارکنان و سرپرستان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت زمان این دوره 51 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 51 ساعته برای مدیران ارشد و میانی
 • یک دوره 51 ساعته برای کارکنان و مدیران رده سرپرستی

مدرس دوره

 • 1