اهداف و ضرورت های دوره:

جهت گیری کلی سازمان و واحدهای آن از کلیدی ترین تصمیمات مدیران بوده و اثر راهبردی دارد. مدیریت راهبردی و کنترل راهبردی ابزار مناسبی برای تعیین جهت و سمت و سوی سازمان است. مدیریت راهبردی با هدف آسیب شناسی درونی و تحلیل چالشها و فرقها درصدد تعیین مسیر بهینه سازمان است.

 سر فصل های دوره:

 •  آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه مدیریت راهبردی.
 • آشنایی با تدوین مقاصد استراتژیک (چشم انداز، رسالت و اهداف).
 • آشنایی با فنون تحصیل درون سازمان.
 • شناخت فنون تحلیل درون سازمان.
 • تدوین و انتخاب راهبردهای سطوح (شرکت، واحد تجاری و کارکردی).
 • آشنایی با الزامات اجرائی راهبردها.
 • شناخت مکانیزم های کنترل و بازخورد راهبردها.

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی
 • کارکنان و سرپرستان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت زمان این دوره 51 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 51 ساعته برای مدیران ارشد و میانی
 • یک دوره 51 ساعته برای کارکنان و مدیران رده سرپرستی

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1401

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مدیریت کسب و کار (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

مدرس دوره

 • 1

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا