GRS slider

اهداف و ضرورت های دوره:

یکی از معضلات و آسیب‌های مدیریتی در سازمانها و بخصوص در کشورهای جهان سوم، عدم کاربرد یافته‌های پژوهشی است. عدم استفاده از نتایج پژوهشها و عدم به‌کاربستن آنها در عمل می‌تواند از عوامل مختلفی ناشی شود که یکی از این عوامل مهم و اساسی، عامل تعامل بین محققین و مدیران چه در قبل از انجام پژوهش، چه در حین انجام پژوهش و چه در بعد از انجام پژوهش است. این شکاف بین محقق و مدیران از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که یکی از مهمترین عوامل آن می‌تواند نا آشنایی مدیران با روشهای تحقیق و انواع آن باشد. اگر مدیران آشنایی کافی با روش های تحقیق و کاربرد آنها داشته باشند، می توانند از تجربیات خود به صورت اثربخشی، جهت راهنمایی محققین استفاده کنند و این حس اعتماد و همبستگی میان محقق و مدیر می تواند سبب بهره مندی بیشتر سازمان از نتایج تحقیق شود. از این رو، آشنایی مدیران با روشهای تحقیق و چگونگی انجام یک پروژه تحقیقاتی و نحوه استفاده از آمارها و نظریات گوناگون در تحقیقات ضرورت می‌یابد. با برقراری این دوره آموزشی میتوان امیدوار بود که یکی از بزرگترین موانع به‌کاربستن یافته‌های پژوهش، که  عدم تعامل و کنش متقابل مدیران و محققین می‌باشد رفع شده و در آینده می‌توان انتظار داشت که نتایج پژوهش ها بیشتر استقبال شود.

 

سر فصل های دوره: 

 • انواع روشهای تحقیق و موارد استفاده.
 • تکنیک های خاص تحقیق و موارد کاربرد.
 • نقش آمار در تحقیقات.
 • نقش نظریه در تحقیقات.
 • چگونگی ایجاد تعامل بهتر بین محققین و مدیران و برنامه ریزان در فرآیند تحقیق.
 • آموزش ارزیابی و نقد یک کار پژوهشی.
 • چگونگی به کاربستن یافته های پژوهشی در عمل.

 

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی سازمان
 • سایر کارکنان و سرپرستان سازمان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی سازمان
 • یک دوره 17 ساعته برای کارکنان و سرپرستان سازمان

مدرس دوره

 • 1