اهداف و ضرورت های دوره:

یکی از معضلات و آسیب‌های مدیریتی در سازمانها و بخصوص در کشورهای جهان سوم، عدم کاربرد یافته‌های پژوهشی است. عدم استفاده از نتایج پژوهشها و عدم به‌کاربستن آنها در عمل می‌تواند از عوامل مختلفی ناشی شود که یکی از این عوامل مهم و اساسی، عامل تعامل بین محققین و مدیران چه در قبل از انجام پژوهش، چه در حین انجام پژوهش و چه در بعد از انجام پژوهش است. این شکاف بین محقق و مدیران از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که یکی از مهمترین عوامل آن می‌تواند نا آشنایی مدیران با روشهای تحقیق و انواع آن باشد. اگر مدیران آشنایی کافی با روش های تحقیق و کاربرد آنها داشته باشند، می توانند از تجربیات خود به صورت اثربخشی، جهت راهنمایی محققین استفاده کنند و این حس اعتماد و همبستگی میان محقق و مدیر می تواند سبب بهره مندی بیشتر سازمان از نتایج تحقیق شود. از این رو، آشنایی مدیران با روشهای تحقیق و چگونگی انجام یک پروژه تحقیقاتی و نحوه استفاده از آمارها و نظریات گوناگون در تحقیقات ضرورت می‌یابد. با برقراری این دوره آموزشی میتوان امیدوار بود که یکی از بزرگترین موانع به‌کاربستن یافته‌های پژوهش، که  عدم تعامل و کنش متقابل مدیران و محققین می‌باشد رفع شده و در آینده می‌توان انتظار داشت که نتایج پژوهش ها بیشتر استقبال شود.

 

سر فصل های دوره: 

 • انواع روشهای تحقیق و موارد استفاده.
 • تکنیک های خاص تحقیق و موارد کاربرد.
 • نقش آمار در تحقیقات.
 • نقش نظریه در تحقیقات.
 • چگونگی ایجاد تعامل بهتر بین محققین و مدیران و برنامه ریزان در فرآیند تحقیق.
 • آموزش ارزیابی و نقد یک کار پژوهشی.
 • چگونگی به کاربستن یافته های پژوهشی در عمل.

 

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی سازمان
 • سایر کارکنان و سرپرستان سازمان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی سازمان
 • یک دوره 17 ساعته برای کارکنان و سرپرستان سازمان

مدرس دوره

 • 1

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا