اهداف و ضرورت های دوره:

بازاریابی خدمات علیرغم تشابهاتی که با بازاریابی محصولات دارد، ویژگی های خاصی دارد که آن را متمایز می کند. از جمله می توان به ناملموس بودن خدمات، همزمانی تولید و مصرف، غیرقابل ذخیره بودن، تغییر پذیری و وابستگی آنها به کارکنان اشاره کرد. از جانب دیگر استراتژی‌های بازاریابی خدمات نیز لازم است که در راستای استراتژی اصلی سازمان تعریف شود.
هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارکنان شرکتهای ارائه کننده خدمات با مفاهیم اولیه بازاریابی خدمات، ویژگیهای خدمات، نحوه برخورد کارکنان شرکت با مشتریان، اثر محیط فیزیکی شرکت خدماتی بر مشتریان، تأثیر خدمات پس از فروش بر شکل گیری ذهنیت در مشتری و ... است.
به نظر می رسد آشنا سازی کارکنان با هریک از مفاهیم بالا و شناسایی طبیعت بازاریابی خدمات برای کسب مزیت رقابتی پایدار ضروری باشد.

 سر فصل های دوره:

 • تعریف بازاریابی خدمات
 • تقسیم بندی کسب و کارهای خدماتی
 • معرفی ماتریسهای چهار بعدی برای ایجاد ارزش پایدار جهت سازمان خدماتی.
 • ویژگیهای کسب و کار خدماتی.
 • بازاریابی رابطه‌مند برای حفظ مشتریان.
 • اجزای تشکیل دهنده استراتژی‌های بازاریابی خدمات.
 • شناخت استراتژی‌های عام بازاریابی خدمات شامل استراتژی‌های جغرافیایی بازار، تعهد به بازار، حذف بازار و ... .
 • تدوین استراتژی‌های آمیخته بازاریابی خدمات.

مخاطبان دوره:

 • مدیران بازرگانی
 • کارکنان دایره بازاریابی
 • کلیه نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی
 • یک دوره 71 ساعته برای کارکنان و کارشناسان

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

مدرس دوره

 • 1